Begroting 2019

Waar wordt het geld van inwoners van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de programmabegroting 2019–2022 vindt u alle beleidsvoornemens voor deze periode. Samen met de lasten en baten. Alle plannen zijn verdeeld over de vier nieuwe programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen.

De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad. Tegelijkertijd geeft het document inzicht in de financiële positie van de gemeente op korte en lange termijn. Elke gemeente is op grond van de Gemeentewet verplicht een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag te maken.