Begroting 2019

Aanbieding

Sorteren op
 • Waar wordt het geld van inwoners van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de programmabegroting 2019–2022 vindt u alle beleidsvoornemens voor deze periode. Samen met de lasten en baten. Alle plannen zijn verdeeld over de vier nieuwe programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen.

  De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad. Tegelijkertijd geeft het document inzicht in de financiële positie van de gemeente op korte en lange termijn. Elke gemeente is op grond van de Gemeentewet verplicht een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag te maken. De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende vijf onderdelen:

  De begroting op hoofdlijnen
  Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting.

  Programmaplannen
  Elk programma gaat in op de volgende vragen:

  • Wat wil Vught bereiken? Geeft inzicht in de gestelde doelen.
  • Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.
  • Wat gaat het kosten? Bevat een overzicht van de lasten en baten.
  • Hoe gaan we dit meten? Bevat een overzicht van wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren.

  De overzichten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien zijn verplichte onderdelen van de programmabegroting.

  Paragrafen
  De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.

  Financiële begroting
  Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Vught. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens vindt u hier het meerjarig overzicht van baten en lasten. Verder bevat de Financiële Begroting de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen.  De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.

  Bijlagen
  De begroting wordt gecompleteerd met enkele bijlagen, waaronder het nieuwe overzicht
  van baten en lasten per taakveld.

 • In deze paragraaf geven we de stand van zaken en de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer op het programma Rijksinfra, wat bestaat uit de projecten N65 Vught – Haaren, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en De Vughtse Regeling (DVR).