Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Programma Algemene dekkingen

Realisatie

Begroting

Meerjarenbegroting 2019-2022

bedragen  x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Treasury

-20

-161

-70

-392

-325

-210

OZB woningen

-4.309

-4.366

-4.534

-4.741

-4.950

-5.170

OZB niet-woningen

-2.855

-2.883

-2.640

-2.668

-2.702

-2.735

Belastingen overig

-46

-50

-50

-50

-50

-50

Uitkeringen gemeentefonds

-33.173

-34.003

-36.133

-37.342

-38.395

-39.387

Overige baten en lasten

0

-227

71

80

16

25

Vennootschapsbelasting (VpB)

-26

0

0

0

0

0

Totaal programma

-40.429

-41.690

-43.356

-45.112

-46.406

-47.527

Verrekening met reserves 

0

-573

0

0

0

0

Na verrekening met reserves

-40.429

-42.263

-43.356

-45.112

-46.406

-47.527

In onderstaand overzicht treft u de wijzigingen ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting aan.

Meerjarenbegroting 2019-2022    x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Mutaties Programmabegroting 2019

Bevriezing OZB 2019

     -100

-100

-100

-100

OZB, doorrekening areaal en WOZ waarden

-50

-50

-49

-48

Taakstelling bedrijfsvoering

-95

-95

-95

-95

Bevriezing OZB 2019 (-100)   
De ozb voor inwoners en ondernemers wordt in het jaar 2019 bevroren. Dat betekent dat we deze lokale lasten niet verhogen, ook niet ter compensatie van de inflatie.

OZB, doorrekening areaal en WOZ waarden (-50)   
Als gevolg minder areaal uitbreiding en lagere stijging van WOZ waarden te opzichte van eerdere schattingen dalen de OZB opbrengsten met gemiddeld circa € 165.000 hiertegenover staan hogere opbrengsten in de algemene uitkeringen van gemiddeld circa € 115.000.

Taakstelling bedrijsvoering (-95)   
We willen de taakstelling op de organisatie halveren. Hiermee ontstaat er ruimte voor het mogelijk maken van extra wensen uit het coalitieakkoord, voor de noodzakelijke wijzigingen in de organisatie en ook voor de voorbereiding op de komst van Helvoirt.