Begroting 2019

Wonen

1. Omschrijving

Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn afspraken gemaakt over de voortgang van het Centrumplan Oost, (andere) woningbouw, verkeersveiligheid en duurzame ambities voor de komende bestuursperiode.

Taakvelden

 

Tot het programma Wonen behoren de volgende taken:

Beheer overige gebouwen en gronden, Verkeer en vervoer, Openbaar vervoer, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Riolering, Afval, Milieubeheer, Begraafplaatsen en crematoria, Ruimtelijke ordening, Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen), Wonen en bouwen.

2. Uitwerking